Politica

Anunţ privind procedura de selecţie a ONG-ului care va presta servicii sociale la „CENTRUL SOCIAL DE URGENŢĂ” din municipiul Câmpina

I. INFORMAŢII GENERALE

1. Primăria Municipiului Câmpina, cu sediul în Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, reprezentată prin ing.Tiseanu Horia Laurenţiu – primar şi jr. Moldoveanu Paul – secretar, Cod fiscal 2843272, tel.0244/336134, fax 0244/371458, primariacampina@yahoo.com, www.primariacampina.ro.

II. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTUL SELECŢIEI DE OFERTE

2. Încheierea unui contract de prestare servicii sociale în vederea administrării „Centrului social de urgenţă” din municipiul Câmpina.

III. INFORMAŢII PRIVIND CAIETUL DE SARCINI

3. Caietul de sarcini a fost aprobat şi a constituit Anexa  la H.C.L. nr.44 din  26 aprilie 2012.

3.1. Caietul de sarcini se poate obţine de la Primăria municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18 – camera 6.

3.2. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate, care au înaintat o solicitare în acest sens, a unui exemplar din caietul de sarcini, se va face pe suport hârtie, contra – cost (50 lei).

IV. INFORMAŢII PRIVIND OFERTELE

4.1. Ofertele privind participarea la procedura de selecţie se vor depune până la data de 16.10.2012, ora 9.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Municipiului Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, jud.Prahova.

4.3. Ofertanţii transmit ofertele în plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează în ordinea primirii lor. Oferta propriu-zisă va fi întocmită într-un exemplar, în original, se va introduce în plicul interior, pe care se va menţiona „OFERTA”. Plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, va fi închis, sigilat şi  marcat cu denumirea şi adresa ofertantului, va fi introdus în plicul exterior, alături de documentele de calificare.

V. DATA ŞI LOCUL ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A OFERTELOR

5. Şedinţa de deschidere a ofertelor se va desfăşura la sediul Primăriei Câmpina, B-dul Culturii, nr.18, jud.Prahova, sala de şedinţe, în data de 16.10.2012, ora 10.00.

VI. DENUMIREA, ADRESA, NR. DE TELEFON, TELEFAX ŞI/SAU ADRESA DE E-MAIL A INSTANŢEI COMPETENTE ÎN SOLUŢIONAREA LITIGIILOR APĂRUTE ŞI TERMENELE PENTRU SESIZAREA INSTANŢEI

6. Tribunalul Prahova – Secţia contencios administrativ şi fiscal

Piaţa Victoriei, nr.10, Cod poştal: 100031

Telefon/Fax: 0244/529.107; E-mail: tr.prahova@just.ro

Sesizarea instanţei competente se va face după parcurgerea procedurii de conciliere pe cale amiabilă.

PRIMAR,                                                                    SECRETAR,

ing. Tiseanu Horia – Laurenţiu                         jr. Moldoveanu Paul

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *