Politica

Anunţ public – Spitalul Municipal Câmpina angajează director financiar-contabil

Spitalul Municipal Câmpina anunţă organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director financiar – contabil, în data de 27.09.2013, orele 10.00. Concursul va avea loc la  sediul unităţii, Bulevardul Carol I, nr. 117.
Criteriile de selecţie constau în:
I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în publicaţia de concurs, etapă eliminatorie; II.  Etapa de susţinere a probelor de evaluare constând din: test grilă pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie; susţinerea proiectului de management pe tema stabilită; interviul de selecţie. Înscrierile se fac până la data de 20.09.2013 la sediul unităţii, la Biroul RUNOS.

Condiţii de înscriere:
La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:

a) au domiciliul stabil în România;

b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;

c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

d) nu au vârsta de pesionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii publice;

Criterii specifice:

– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere de înscriere;

b) copia actului de identitate;

c) copie legalizată a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz;

d) curriculum vitae;

e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;

f)  cazier judiciar;

g) declaraţia pe propria răspundere că nu este urmărit penal şi nu are cunoştinţe că a început urmărirea penală asupra sa;

h) declaraţie pe propria răspundere că nu a colaborat cu Securitatea înainte de anul 1989;

i)  adeverinţă din care rezultă că e apt fizic şi neuropsihic;

j)  proiectul/lucrare de specialitate realizat de către candidat care trebuie să conţină maxim 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14;

k) chitanţa de plată a taxei de participare la concurs în sumă de 500 lei.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *