Administratie publica

Consiliul Local Câmpina se crede mai presus de lege. Unei firme locale i-au fost anulate impozitele pe teren şi clădire până în anul 2023

CL CampinaÎn această seară, în cadrul şedinţei ordinare, Consiliul Local Câmpina a aprobat un proiect extrem de periculos. Unul prin care, din punctul nostru de vedere, se încalcă legislaţia în vigoare şi ne referim aici la Codul Fiscal. O societate din Câmpina, care are un contract de asociere în participaţiune cu Consiliul Local, contract valabil până în anul 2023, a fost scutită de la plata impozitului pe teren şi clădire începând din acest an şi până la expirarea contractului. Este vorba despre societatea Miţu Chiţu Fun Play SRL pentru care Consiliul Local a aprobat un act adiţional la contractul de asociere, act care prevede că „asocierea nu intră sub incidenţa art.249 şi art.256 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare”. Să explicăm, acum, toată povestea.
1. Consiliul Local şi Miţu Chiţu s-au asociat la o afacere, în urmă cu mai mulţi ani. Administraţia locală a pus la dispoziţia firmei un teren şi o clădire, iar firma respectivă a investit aici şi a creat un parc pentru copii. Unul frumos şi foarte căutat, e adevărat. În 2013, firma şi-a schimbat denumirea în Miţu Chiţu Fun Play SRL şi s-a încheiat un nou contract între cele două părţi, valabil zece ani, adică până în 2023.
2. Luna aceasta, conducerea Miţu Chiţu Fun Play SRL a solicitat Consiliului Local „anularea impozitului anual pe teren şi clădire, inclusiv pe anul în curs, precum şi pe toată durata contractului”, invocând mai multe motive printre care: o valoare mai mare a investiţiilor în clădire şi teren (185.044 lei) decât cea prevăzută în contractul iniţial de asociere; caracterul sezonier al activităţii; scăderea puterii de cumpărare în Câmpina; nemodificarea tarifelor de acces în parc timp de 7 ani; modificarea condiţiilor climaterice, care au dus la scăderea drastică a activităţii parcului etc.
3. Pornind de la această solicitare, consilierul local liberal Florin Frăţilă, coleg de partid şi bun prieten cu Anca Maria Sachelia, administratorul Miţu Chiţu Fun Play SRL, a iniţiat un proiect de hotărâre privind aprobarea unui act adiţional la contractul de asociere. Cu 14 voturi pentru şi trei abţineri (consilierii PP-DD prezenţi, Mihai Tifigiu a lipsit), proiectul a fost aprobat şi, în doar câteva minute, firmei i-au fost anulate impozitele din 2014 şi până în 2023. Foarte uşor, fără comentarii, fără întrebări. Valoarea anuală a acestor scutiri – 6.255 lei.

Este un fapt fără precedent în municipiul Câmpina ca administraţia locală să anuleze, pur şi simplu, impozitele pe teren şi clădire pentru o firmă şi încă pe o perioadă de 9 ani. Practic, să scoată de sub incidenţa Codului Fiscal o asociere în participaţiune în beneficiul unei firme private. O firmă care a venit singură la CL cu ideea parcului, care ştia că este vorba despre o activitate sezonieră, care şi-a asumat un risc de la bun început şi care a avut nişte încasări în toţi aceşti ani.
Da, puterea de cumpărare a scăzut în Câmpina, dar acest lucru nu afectează doar Miţu Chiţu Fun Play SRL. Da, poate s-au modificat şi condiţiile climaterice, poate plouă mai mult pe timpul verii, dar să fim serioşi, ăsta nu e motiv de anulare a impozitelor. Ce-ar fi ca toţi sezonierii să vină la uşa Consiliului Local? Şi de unde ştie Consiliul Local că la anul nu va fi secetă, din februarie până prin octombrie? Iar din 2016 va fi vară tot anul? Şi chiar să nu ştie Consiliul Local că acolo, în clădirea din parcul Miţu Chiţu, se desfăşoară şi alte activităţi private, gen salon de make-up, care nu au nici o legătură cu asocierea în participaţiune? Noi credem că, de fapt, lucrurile acestea sunt cunoscute şi complet ignorate, cu bună ştiinţă.

Să vedem acum cadrul legal invocat de iniţiatorul proiectului, consilierul Florin Frăţilă.
– Art.36, al.9 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale republicată. Iată-l:  ” Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege”.
– Art. 115, al. 1, litera b) din aceeaşi lege. Iată-l: „Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, consiliul local adoptă hotărâri”.
– Art. 45, al.1 din aceeaşi lege. Iată-l: „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”.
Noi am fi dorit să vedem un articol dintr-un act normativ, o prevedere legală care permite unui consiliu local să scoată de sub incidenţa Codului Fiscal un contract de asociere şi să anuleze complet impozitele pe teren şi clădire pentru o firmă. Am fi dorit să se dezbată subiectul în şedinţa CL, nu să se voteze complice. Pe Florin Frăţilă îl înţelegem, să zicem. El se zbate pentru binele localităţii, pentru susţinerea mediului economic, pentru sprijinirea întreprinzătorilor privaţi, pentru, pentru, pentru. Dar pe ceilalţi consilieri locali chiar nu-i putem înţelege cum de au acceptat să voteze un asemenea proiect nu doar imoral, cât mai ales lipsit de temei legal. Nu-i înţelegem nici pe juriştii administraţiei locale, care nu au justificat în nici un fel dacă există sau nu bază legală pentru aşa ceva. Şi ar fi mai multe de spus, mult mai multe…

12 Comments

 1. Mihai Toma says:

  Consiliile locale pot acorda facilitati fiscale unor societati comerciale dar in anumite conditii. In nici un caz nu poate un consiliul local sau judetean sa decida scoaterea unui contract, asociere sau societate de sub incidenta codului fiscal. Ce/au pazit juristii primariei numai ei stiu. As vrea sa mai adaug si indolenta crasa a consilierilor care au hotarat sa favorizeze o firma cand toata economia orasului e pe butuci, acum ar trebui sa mergem toti sa cerem scutiri de taxe si impozite ca motive gasim. Nu e in regula ce se intampla!

 2. Tudor says:

  ART. 250 Cod Fiscal – Scutiri de la plata impozitului sau taxei pe clădire

  (1) Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt, după cum urmează:

  1. clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror instituţii publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;

  2. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  3. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  4. clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  5. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  6. clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice şi nuclearo-electrice, staţiilor şi posturilor de transformare, precum şi staţiilor de conexiuni;

  7. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  7^1. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

  8. clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

  9. clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

  10. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  11. clădirile care constituie patrimoniul Academiei Române, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  12. clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  13. clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată;

  14. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

  15. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

  16. construcţiile speciale situate în subteran, indiferent de folosinţa acestora şi turnurile de extracţie;

  17. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice;

  18. clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

  19. clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii consiliului local.

  20. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

  (2) Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri construcţiile care nu au elementele constitutive ale unei clădiri.

  (3) Scutirea de impozit prevăzută la alin. (1) pct. 10 – 13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public.

 3. Tudor says:

  ART. 257 Cofd Fiscal – Scutiri de la plata impozitului sau taxei pe teren

  Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

  a) terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire;

  b) orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, cu personalitate juridică;

  c) orice teren al unui cimitir, crematoriu;

  d) orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată provizoriu sau acreditată;

  e) orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul autorităţilor locale;

  f) orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

  g) orice teren proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a altor instituţii publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, exceptând suprafeţele acestuia folosite pentru activităţi economice;

  h) orice teren degradat sau poluat, inclus în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestuia;

  i) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălţi, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

  j) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiul judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară;

  k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

  l) terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice, potrivit legii;

  m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în lipsă de moştenitori legali sau testamentari;

  n) terenurile aferente clădirilor prevăzute la art. 250 alin. (1) pct. 6 şi 7, cu excepţia celor folosite pentru activităţi economice;

  o) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

  p) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public;

  r) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public.

 4. Tudor says:

  daca vreti pun aici tot Codul Fiscal sa*l vada si consilierii locali; sa vada ca au votat ca o turma fara sa aiba habar de legi; sunt revoltat de o asemenea ilegalitate, de tupeul celui care a indraznit sa propuna asa ceva si de tacerea celorlalti;

 5. doar eu says:

  Simplu: Sachelia, Cord, tra la la ..politica………etc. si uite asa dispare o taxa care este platibila de toti locuitorii Romaniei

 6. doar eu says:

  sa imi taie is mie impozitul la casa, ca e frig afara si nu am ferestre 😉 …pe motiv ca s-au inasprit conditiile meteo :)))

 7. horia says:

  Ii paste DNA.La fel ca si in situatia cu transportul local.E o chestiune de timp.Foamea a devenit prea mare la unii consilieri.

 8. Eugen says:

  alooo, curtea de conturi unde esti sa vezi ce fac astia de la Campina???

 9. Vali says:

  De la Fratila o sa vi se traga fratilor, ascultati la mine!

 10. platitorul de taxe says:

  Banuiesc ca aceasta prevedere nu se aplica si societatilor comerciale afectate de marea lucrare de canalizare si asfaltare a Bulevardului Carol I desfasurata pe parcursul a 4 luni? Pe perioada acestor 4 luni a scazut cu peste 75% traficul de persoane din acea zona deci implicit si veniturile acestor societati. Dar nu cred ca va exita vreo scutire de taxe si impozite aici. Domnilor consilieri: a fost bine in Turcia cand v-ati bronzat burtile pe banii nostrii? Ati mancat bine? De ce nu se vorbeste si despre aceasta vacanta platita din taxele si impozitele noastre ? De ce nu primim si noi o scutire de la prostia si incompetenta dumneavoastra? Pe termen nelimitat de data aceasta

 11. Vasile says:

  D-le Tudor,constat ca sunteti bine informat privind prevederile Codului fiscal.Nu avem nevoie sa-l reproduceti in intregime.Dupa opinia mea ar fi fost suficient sa precizati concret ce s-a incalcat.In rest vorbe goale…Sa fiu mai exact:nu sunt de acord(parca ar avea importanta…)cu anularea impozitelor pe teren si cladire.Orice investitie presupune un risc…Din ce motiv,noi intreaga masa sa fim solidari cu acesta?Ma rezum la atat…

 12. Av. Maria Davidescu says:

  Aveti perfecta dreptate, nu exista nicio institutie in aceasta tara care sa poata scoate o firma sau o asociere publica/privata de sub incidenta Codului Fiscal. Nu am mai pomenit asa ceva, e o ilegalitate clara. Sunt uimita ca niciun jurist nu le-a atras atentia consilierilor dvs. de ilegalitatea pe care o voteaza si ca aceasta hotarare nu a fost atacata in contencios dupa aprobare. Probabil ca politica intervine aici asa cum se intampla in foarte multe alte situatii.

Leave A Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *