Anunț public

Categorie: Publicitate 31 ianuarie 2017

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

I. La concurs se pot înscrie candidaţii, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic ;
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitate ;
- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu.

II.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii şi alte acte care atestă calitatea de doctor în ştiinţe medicale, cadru didactic universitar de predare, participarea la programe de cercetare acreditate, efectuarea unor specializări, cursuri, stagii, competenţe/atestate etc., în funcţie de postul pentru care concurează;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de  1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
k) proiectul/lucrarea de specialitate;
l) aprobarea managerului;
m)avizul consiliului de administraţie al spitalului;
n) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în sumă de 500 lei

(1) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
(2) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în 24 de ore.

III. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se află pe site-ul spitalului: www. spitalcampina.ro.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
01.02.2017 – 21.02.2017 – între orele 9.00 – 12.00 DEPUNEREA DOSARELOR LA BIROUL RUNOS AL SPITALULUI
23.02.2017 – ora 12.00 -  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR;
24.02.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII;
28.02.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
01.03.2017 – AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR;
06.03.2016 – ora  9.00 – PROBA SCRISĂ;
-  ora 13.00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE;
-  ora  14.00 – INTERVIU DE SELECŢIE;
07.03.2017 – ora 12.00  – AFIŞARE  REZULTAT FINAL;
08.03.2017 – ora 12.00 -  DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL;
09.03.2017 – ora 12.00  -  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
10.03.2017 – ora 12.00  -  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR  ŞI STABILIREA  CANDIDATULUI  ADMIS.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • ANUNȚURI ANGAJARE

  Societate comercială din Câmpina angajează ospătăriță pentru bar. Relații la telefon 0721.544.584.

  *****
  Angajăm instalator instalații termice și de gaze pentru comuna Brebu, pe perioada nedeterminată. Relații la telefon 0244.375.094.

 • ANUNȚURI LICITAȚIE

  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a apartamentului situat în Câmpina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1,
  sc. B, et.2, ap.12, jud. Prahova, compus din două camere și dependințe cu o suprafață utilă de 50,44 mp. Prețul de pornire a licitației este de 88.440 lei
  (preț nepurtător de TVA). Licitațiile vor avea loc pe data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condițiile de participare la licitație sunt menționate în caietul de sarcini  întocmit de lichidatorul judiciar, a cărui valoare este de 1.000 lei (fără TVA). Relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.
  *****
  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv terenul intravilan în suprafață de 9.996 mp situat în comuna Secăria, Tarla 31, parcela F356, jud. Prahova, la prețul de 12.045 lei (preț nepurtător de TVA). Terenul este înscris în cartea funciară. Licitațiile vor avea loc în data de: 06.09.2017, 07.09.2017, 13.09.2017, 14.09.2017, 20.09.2017, 21.09.2017, 27.09.2017, 28.09.2017, 04.10.2017 și 05.10.2017, orele 12.30, la sediul  lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B.
  Condiții de participare și relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  3

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Libell 1

  1

  Reclama-centrale-2x-GIF

 • PUBLICITATE

  Reclama mica 1

 • PUBLICITATE

  Anunt spatii

  Prevo distribution nou