Anunț public. Spitalul Municipal Câmpina scoate la concurs postul de director medical

Categorie: Publicitate 20 martie 2017

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.  284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificărie ulterioare şi prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL.

 I. La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.   
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice pentru directorul medical:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil;
- sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
- au cel puţin 5 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc.

 II.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte  acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de  1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului;
l) avizul consiliului de administraţie al spitalului;
m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în sumă de 500 lei.

 III. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. Tematica şi bibliografia pentru concurs se află pe site-ul spitalului: www. spitalcampina.ro.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU  DIRECTOR MEDICAL
21.03.2017 – 13.04.2017 -  între orele 9.00 – 12.00 DEPUNEREA DOSARELOR LA BIROUL RUNOS AL SPITALULUI
19.04.2017 – ora 12.00 -  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR;
20.04.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII;
21.04.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  ȘI  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR ;
24.04.2017 – ora  9.00  – PROBA SCRISĂ
-  ora 13.00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE
-  ora  14.00 – INTERVIU  DE  SELECŢIE
25.04.2017 – ora 12.00  – AFIŞARE  REZULTAT FINAL;
26.04.2017 – ora 12.00 -  DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL;
27.04.2017 – ora 12.00  –  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
28..04.2017  -  ora 12.00  -  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR  ŞI STABILIREA  CANDIDATULUI  ADMIS.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • SPORT CÂMPINA

 • ANUNȚURI LICITAȚIE

  SC PETROUTILAJ SA,  societate aflată în faliment, prin lichidator judiciar JUST INSOLV SPRL, anunță vânzarea la licitație publică a terenului intravilan în suprafață de 1.781 mp, situat în comuna Brebu, T30, P A1703, jud. Prahova, înscris în Cartea funciară nr. 22939 a com. Poiana Câmpina, la prețul total de 53.400 lei fără TVA. Terenul este situat într-o zonă rezidențială, semicentrală, nu este împrejmuit, formă aproximativ regulată, accesul la proprietate se face pe un drum de servitute de trecere, lat de 3 ml și lung de aproximativ 78 ml. Dacș cumpărătorul este o societate neplătitoare de TVA, va opera taxarea inversă, iar prețul nu va fi purtător de TVA. Licitația publică are loc în baza hotărârilor Adunărilor Creditorilor din data de 19.12.2016 și 27.07.2017 și a regulamentului de participare la licitație. Ședințele de licitații vor avea loc pe data de: 04.08.2017, 08.08.2017, 10.08.2017, 16.08.2017, 22.08.2017, 04.09.2017, 07.09.2017, 11.09.2017, 18.09.2017 și 25.09.2017, orele 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr.12, bl.33S1, et. 7, cab 7B. Relații suplimentare - la sediul lichidatorului judiciar și la telefon 0344.104.525.

  *****

  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică
  a apartamentului situat în Câmpina, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, bl. B1,
  sc. B, et.2, ap.12, jud. Prahova, compus din două camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 50,44 mp.

  Prețul de pornire al licitației este 103.180 lei (preț nepurtător de TVA). Lichidatorul judiciar este în curs de a efectua lucrarea de cadastru și intabulare a apartamentului. Licitațiile vor avea loc la data: 3.08.2017, 7.08.2017, 9.08.2017, 11.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017, 22.08.2017, 23.08.2017 și 1.09.2017, ora 12.15,
  la sediul lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B.
  Condițiile de participare la licitație sunt menționate în caietul de sarcini întocmit de lichidatorul judiciar, a cărui valoare este de 1.000 lei (fără TVA). Relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.
  *****
  S.C. PLAIUL CONCOM IMPEX SRL, prin lichidator, anunță vânzarea prin licitație publică a bunului imobil aflat în patrimoniul debitoarei, respectiv teren intravilan în suprafață de 9.996 mp, situat în localitatea Secăria, Tarla 31, Parcelă F356, județul Prahova, la prețul de 12.045 lei (preț nepurtător de TVA). Terenul este înscris în cartea funciară. Licitațiile vor avea loc în data de: 3.08.2017, 7.08.2017, 9.08.2017, 11.08.2017, 16.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017, 22.08.2017, 23.08.2017 și 1.09.2017, ora 12.15, la sediul lichidatorului din Ploiești, strada Ion Maiorescu, bl.33 S1, et. 7, cab 7B. Condițiile de participare și relații suplimentare la telefon: 0344.104.525.

 • PUBLICITATE

  Servicii vidanjare

  3

  YOYO CampinaPH

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Libell 1

  1

  Reclama-centrale-2x-GIF

 • PUBLICITATE

  Reclama mica 1

 • PUBLICITATE

  Anunt spatii

  Prevo distribution nou