Anunț public. Spitalul Municipal Câmpina angajează director financiar – contabil

Categorie: Publicitate 3 martie 2017

Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea postului de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL.

I. La concurs/examen se pot înscrie candidaţii, care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice pentru directorul financiar contabil:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;
- au cel puţin 2 ani vechime în specialitate;
- deţin certificatul de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum şi de cunoaştere a reglementărilor europene în domeniu, cu exceptia conducatorului compartimentului financiar contabil al institutiei publice, caruia i se aplica prevederile art. III din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii 500/2002 privind finanțele publice.

II.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de  1989;
h) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
i) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului;
l)avizul consiliului de administraţie al spitalului;
m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în sumă de 500 lei.

(1) Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data susţinerii concursului.
(2) Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 de ore de la data comunicării rezultatului verificării. Contestaţia se soluţionează în 24 de ore.

III. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10.
a) Testul – grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor se desfăşoară pe durata a cel mult 3 ore.
b) Candidaţii îşi aleg tema pentru proiectul/lucrarea de specialitate din cele stabilite de manager,  prin publicaţia de concurs, şi îl depun odată cu înscrierea la concurs.
Proiectul/lucrarea de specialitate trebuie să fie realizat/realizată individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8 – 10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 şi trebuie să fie depus/depusă la înscriere. Evaluarea şi susţinerea proiectului/lucrării de specialitate se fac în plenul comisiei de concurs/examen.
În urma susţinerii orale a proiectului/lucrării de specialitate, evaluării conţinutului şi a răspunsurilor date la întrebările comisiei de concurs, fiecare membru al comisiei acordă câte o notă. Nota finală, cu două zecimale, este media notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs.
c) Interviul de selecţie are scopul de a permite membrilor comisiei de concurs/examen să constate, analizând şi rezultatele obţinute la testul-grilă/lucrarea scrisă de verificare a cunoştinţelor şi proiectul/lucrarea de specialitate, dacă respectivul candidat îşi va putea îndeplini obligaţiile în noua funcţie şi dacă este cel mai potrivit pentru acest post din punctul de vedere al experienţei profesionale, aptitudinilor de comunicare, aptitudinilor şi cunoştinţelor manageriale şi ambiţiilor profesionale. Interviul de selecţie se desfăşoară în plenul comisiei de concurs/examen.

Tematica şi bibliografia pentru concurs se găseşte pe site-ul spitalului: www.spitalcampina.ro.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU  DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

06.03.2017 – 21.03.2017 -  între orele 9,00 – 12,00 DEPUNEREA DOSARELOR LA BIROUL  RUNOS AL SPITALULUI

24.03.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII;

25.03.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  SI  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR ;

27.03.2017 – ora  9,00  – PROBA SCRISĂ;Â
-  ora 13,00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE;
-  ora  14,00 – INTERVIU  DE  SELECŢIE;

28.03.2017 – ora 12,00  – AFIŞARE  REZULTAT  FINAL;

29.03.2017 – ora 12,00 -  DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL;

30.03.2017 – ora 12,00  –  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;

31..03.2017  -  ora 12,00  -  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR  ŞI STABILIREA  CANDIDATULUI  ADMIS.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm mica

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  image description

  Servicii vidanjare

  Neptun

 • PUBLICITATE

  Reclama-centrale-2x-GIF