Anunț public. Spitalul Municipal Câmpina scoate la concurs postul de director medical

Categorie: Publicitate 20 martie 2017

În conformitate cu prevederile O.M.S. nr.  284/2007 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și desfășurare a concursurilor / examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificărie ulterioare şi prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătății – republicată, cu modificările și completările ulterioare, Spitalul Municipal Câmpina organizează concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR MEDICAL.

 I. La concurs/examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.   
(1) Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală;
c) sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.
(2) Criterii specifice pentru directorul medical:
- sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil;
- sunt confirmați ca medic specialist sau primar;
- au cel puţin 5 ani vechime ca medic specialist sau au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc.

 II.  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie de pe actul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) curriculum vitae;
e) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
f) cazierul judiciar;
g) copii de pe diplomele de studii si alte  acte care atesta efectuarea unor specializari, cursuri, stagii, competente/atestate;
h) declaraţia pe propria răspundere privind colaborarea cu Securitatea înainte de  1989;
i) adeverinţa din care să rezulte că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
j) proiectul/lucrarea de specialitate;
k) aprobarea managerului;
l) avizul consiliului de administraţie al spitalului;
m) chitanţa de plată a taxei de înscriere la concurs în sumă de 500 lei.

 III. Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:
a) test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoştinţelor din legislaţia specifică postului;
b) susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
c) interviul de selecţie.
Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10. Tematica şi bibliografia pentru concurs se află pe site-ul spitalului: www. spitalcampina.ro.

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI PENTRU  DIRECTOR MEDICAL
21.03.2017 – 13.04.2017 -  între orele 9.00 – 12.00 DEPUNEREA DOSARELOR LA BIROUL RUNOS AL SPITALULUI
19.04.2017 – ora 12.00 -  AFIŞAREA REZULTATULUI VERIFICĂRII DOSARELOR;
20.04.2017 – DEPUNEREA CONTESTAŢIILOR PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII;
21.04.2017 – SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR  ȘI  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR ;
24.04.2017 – ora  9.00  – PROBA SCRISĂ
-  ora 13.00 – SUSŢINEREA PROIECTULUI /LUCRĂRII DE SPECIALITATE
-  ora  14.00 – INTERVIU  DE  SELECŢIE
25.04.2017 – ora 12.00  – AFIŞARE  REZULTAT FINAL;
26.04.2017 – ora 12.00 -  DEPUNERE CONTESTAŢII PRIVIND REZULTATUL FINAL;
27.04.2017 – ora 12.00  –  SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR;
28..04.2017  -  ora 12.00  -  AFIŞAREA REZULTATULUI CONTESTAŢIILOR  ŞI STABILIREA  CANDIDATULUI  ADMIS.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice