Anunț privind organizarea concursului de încadrare a postului de execuție: Expert debutant cu atribuții în domeniul psihologiei, din cadrul Biroului testări

Categorie: Publicitate 14 decembrie 2018

Postul pentru care se organizează concursul:
- 1 post de execuție expert debutant;
- Principalele cerinţe ale postului sunt evaluarea psihologică a candidaţilor în raport cu standardele stabilite pentru fiecare categorie și executarea de analize statistice ale rezultatelor.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:- cerere de înscriere la concurs adresată comandantului UM 02540 Breaza;
- curriculum vitae – model european;
- certificatul de cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că persoana care doreşte să candideze nu are antecedente penale care să o facă incompatibilă cu postul pentru care candidează, valabilă până la obţinerea certificatului în cauză, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
-  copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea*, potrivit legii, după caz;
- copii ale documentelor de studii*;
- copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz*;
- copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate**;
- acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 04.01.2019 , ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, persoană de contact   mr. Oproiu Florin, secretar, telefon 0244340550, int. 148.

Condiţiile generale pentru ocuparea postului sunt:

 1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale – minimum 18 ani;
 4. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
 5. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. persoana care doreşte să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:-    Studii superioare cu diplomă de licenţă, specializarea psihologie;-    Atestat în specialitatea psihologie aplicată în domeniul apărării, ordinii publice și siguranță națională, treapta de specializare minim în supervizare;

  -    Vechime minimă, în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită;

  -    Nivelul de acces la informaţii clasificate al funcţiei este SECRET DE SERVICIU şi este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

  -    Cunoştinţe de operare pe calculator cu programe din pachetul Microsoft Office;

  -    Rezistenţă la stres, abilităţi de relaţionare/soluţionare a conflictelor, ritm de muncă rapid, capacitate de concentrare în sarcini executate sub presiunea timpului, loialitate, corectitudine;

  -    Program flexibil în funcţie de necesităţile instituţiei.

  Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare), în data de 04.01.2019, ora 15.00.

  Eventuale contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la sediul UM 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza în data de 09.01.2019, până la ora 15.00; persoană de contact:  secretar mr. Oproiu Florin, telefon 0244340550, int. 148.

  Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs se afişează la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare), în data de 10.01.2019.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza , în data de 15.01.2019, intervalul orar  12.00-15.00;

Rezultatul la proba scrisă se afişează în data de 16.01.2019, până la ora 16.00, la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare);

Eventuale contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, în data de 17.01.2019, până la ora 15.00 ; persoana de contact: secretar mr. Oproiu Florin, telefon 0244340550, int. 148.

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare), în data de  18.01.2019, până la ora 15.00.

Interviul: se desfăşoară la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, în data de 21.01.2019, începând cu ora  11.00;

Rezultatul la interviu se afişează în data de 22.01.2019 la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare);

Eventuale contestaţii privind rezultatul interviului se depun la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza, în data de 23.01.2019, până la ora 15.00; persoana de contact: secretar mr. Oproiu Florin,  telefon 0244340550, int. 148.

Rezultatul soluţionării contestaţilor cu privire la interviu se afişează la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare), în data de 25.01.2019.

Rezultatele finale ale concursului se afişează la sediul U.M. 02540 Breaza, Str. Republicii, nr. 75, localitatea Breaza şi pe pagina de internet (www.mapn.ro/ SMAp/Interes public/Anunţuri/Concursuri de încadrare), în data de 28.01.2019, până la ora 15.00.

Tematica de concurs:

 1. Evaluarea psiho – aptitudinală în selecţia profesională:
  1. Practici de recrutare și selecţie psihologică;
  2. Organizarea/desfăşurarea procesului evaluării psihologice;
  3. Construirea/administrarea/valorificarea instrumentelor, metodelor şi tehnicilor în evaluarea psihologică.
 2. Aspecte etice şi deontologice ale profesiei de psiholog.
 3. Aspecte legislative privind exercitarea profesiei de psiholog în Ministerul Apărării Naţionale şi în afara acestuia.
 4. Protecția informațiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale.

Bibliografia de concurs:

 1. Popa ,M. – Psihologie militară, editura Polirom, Bucureşti, 2012, Capitol VIII: Selecţia psihologică, pag. 285 – 330.
 2. Constantin, T. Pregătirea şi realizarea evaluării psihologice individuale, norme, metodologie şi proceduri, Editura Polirom, Bucureşti, 2012:

             a. Partea a II-a. Aptitudinile, trăsăturile de personalitate şi atitudinile; rolul lor în evaluarea personalităţii pag. 55-57; 62-90.

b. Partea a IV-a. Identificarea, analiza, cuantificarea şi evaluarea criteriilor psihologice relevante, cap. 11, pag. 221-243; cap. 12,  pag. 246-262; cap. 14, pag 301-318.

 1. Bogathy, Zoltan – Manual de tehnici și metode în psihologia muncii și organizațională, editura Polirom, Iaşi, 2007, Capitol IV, pag. 89 – 119.

Legea nr. 213/2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România

 1. (Monitorul Oficial nr. 492/2004/www.copsi.ro).
 2. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105 din 20.09.2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa psihologică în armata României, cu modificările și completările ulterioare ulterioare (Monitorul Oficial nr. 716/2014).
 3. H.G. nr. 788 din 2005 – Normele metodologice de aplicare a Legii 213/2004 (Monitorul Oficial nr. 721/ 2005/www.copsi.ro).
 4. Codul deontologic şi Codul de procedură disciplinară al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (www.copsi.ro).
 5. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată (Monitorul Oficial nr.867/2017).
 6. Ordinul  ministrului apărării naționale nr. M.9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecția informațiilor clasificate în ministerul apărării naționale (Monitorul Oficial nr. 115 bis/2013).

NOTE:

1. Eventualele contestaţii se pot depune după selecţia dosarelor de concurs şi după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Comenteaza !


 • You Avatar
 • PUBLICITATE

  Medimfarm nou 2 site

  Nou

  Infinity Fashion

 • Comentarii recente

 • Categorii

 • Arhivă

 • Abonare la ştiri

  Introduceti adresa de email:


  RSS Feed
  ŞTIRI
  campinaph.ro
 • SPORT CÂMPINA

 • PUBLICITATE

  Floricon 1

  Reclama firma paza

  Delice